بسمه تعالی
آگهی مجمع عمومی
.اعضای محترمی که واجد شرایط کاندیداتوری سمت هیات مدیره و بازرسین شرکت مطابق با شرایط ماده 21 اساسنامه تصویبی شرکت میباشند قبول زحمت کرده و جهت دریافت فرم ثبت نام به شرکت مراجعه فرمایند.

تاریخ مراجعه به دفتر از 94/02/29 (سه شنبه) به مدت 7 روز 


بسمه تعالی

اعضای محترم پروژه معلم
سلام علیکم
احتراماً به استحضار میرساند اخیراً پیشنهادی در خصوص خرید یکجای پروژه معلم با مبلغ حدود 180الی 190 میلیارد تومان به شرکت تعاونی ارائه گردیده است و هیئت مدیره شرکت تعاونی در راستای انجام وظایف خود به عنوان نمایندگان اعضای پروژه نسبت به مذاکره به منظور حصول اطمینان از صحت موضوع پرداخته و به موازات آن راه کارهای کارشناسی جهت تسهیم عواید فروش را نیز انجام داده است.لذا مستدعیست کلیه اعضای محترم پس از روئیت این اطلاعیه نظر موافق و یا مخالف خودرا با ذکر نام و نام خانوادگی به شمار
ه
  10003978462463 پیامک نمایند

لازم به ذکر است پس از انجام کارهای کارشناسی غیر رسمی به منظور عادلانه ترین روش تسهیم عواید فروش مقرر گردید به مبالغ پرداختی  سهم زمین نیز همانند سهم ساخت و ساز امتیاز تعلق گرفته و سود حاصل از فروش پس از کسر دیون قانونی به نهادها و سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی به نسبت امتیاز مکتسبه تقسیم گردد.